Kjósarhreppur - Myndir

 

 

 

 

Félagsmáladeild Mosfellsbæjar annast framkvæmd eftirfarandi reglna og skulu skjólstæðingar Kjósarhrepps snúa sér þangað með úrlausn mála.

 

Reglur um fjárhagsaðstoð

 

í Kjósarhreppi

 

Sbr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

 

I. kafli

Almenn ákvæði

 

 1. gr.

Markmið og hlutverk

Markmið Kjósarhrepps með veitingu fjárhagsaðstoðar er að stuðla að því að einstaklingar og fjölskyldur geti framfleytt sér.

Sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón hefur  skv. reglum þessum  einnig fólk í óvígðri sambúð og staðfestri samvist.

 

Fjárhagsaðstoð skal veita í eftirtöldum tilvikum eftir því sem nánar er kveðið á um í reglum þessum:

1.  Til einstaklinga og fjölskyldna sem hafa ónógar tekjur sér til framfærslu og geta ekki séð   fyrir sér og sínum sbr. IV. og VI kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

  

2.  Þar sem önnur löggjöf mælir fyrir um aðgerðir sem hafa í för með sér fjárútgjöld t.d. ákvæði VI. og VII. kafla barnaverndarlaga nr. 80/2002 með breytingum.

  

3.  Þegar um er að ræða fjárhagsaðstoð sem lið í endurhæfingu og stuðningi til sjálfshjálpar enda ekki í verkahring annarra að veita hana.

 

Jafnan skal kanna til þrautar aðra möguleika en fjárhagsaðstoð.  Fjárhagsaðstoð skal einungis beitt í eðlilegum tengslum við önnur úrræði, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar svo og í tengslum við úrræði annarra stofnana samfélagsins.

 

2. gr.

Framfærsluskylda

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Þeim sem sækir um aðstoð skv. reglum þessum er skylt að leita sér að atvinnu og taka þeirri atvinnu sem býðst nema því aðeins að veikindi, örorka, hár aldur eða aðrar gildar ástæður hamli því.

Fjárhagsaðstoð skal veitt fólki í tímabundnum erfiðleikum og er aðstoð við einstaklinga og fjölskyldur til að mæta grunnþörfum þeirra.

 

3. gr.

Lækkun grunnfjárhæðar

Hafi umsækjandi hafnað atvinnutilboði og/eða námskeiðstilboð hjá vinnumiðlun er heimilt að greiða honum allt að hálfri grunnupphæð framfærslukostnaðar skv. 9. gr. reglna þessara þann mánuð sem hann hafnar atvinnutilboði og/eða námskeiðstilboði svo og mánuðinn þar á eftir.

 

4. gr.

Réttur fylgir lögheimili

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal leggja fram í lögheimilissveitarfélagi. Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. Maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika sbr. 1.gr. laga um lögheimili nr. 21/1990.             

                                           

5. gr.

Form fjárhagsaðstoðar

Fjárhagsaðstoð er ýmist veitt sem styrkur eða lán. Lán skal aðeins veitt þeim umsækjanda sem sannanlega hafa ekki lánstraust hjá lánastofnunum.  Ef umsækjandi óskar þess skal aðstoðin veitt sem lán svo og ef könnun leiðir í ljós að eðlilegt sé að gera kröfur um endurgreiðslu með tilliti til eigna og/eða framtíðartekna og er hámarkslánstími allt að sex mánuðir.

 

Einstaklingar sem bíða eftir endurmati á endurhæfingarlífeyri eða örorkumati frá Tryggingarstofnun ríkisins geta sótt um fjárhagsaðstoð í formi láns.  Þegar viðkomandi umsækjandi hefur fengið bætur sínar aftur í tímann frá Tryggingastofnun ríkisins ber honum að greiða lánið, með  eingreiðslu til baka.

 

Hámark láns samsvarar framfærslugrunni miðað við fjölskyldustærð í allt að 3 mánuði. Skilyrði er að umsækjandi veiti skriflegt samþykki fyrir reglulegri skuldfærslu fyrir afborgunum.

 

Heimilt er að taka vexti af lánum, þó aldrei hærri en meðalvexti lánastofnanna á hverjum tíma.

 

6. gr.

Tímabil samþykkis

Að jafnaði skal gildistími hverrar umsóknar um fjárhagsaðstoð ekki vera lengri en mánuður í senn, þó er heimilt í sérstökum tilvikum að afgreiða umsóknir til allt að þriggja mánaða.  Að öllu jöfnu er ekki heimilt að greiða fjárhagsaðstoð meira en einn mánuð aftur í tímann hafi viðkomandi átt rétt á aðstoð.  Eigi umsækjendur rétt til fjárhagsaðstoðar, gildir rétturinn frá þeim tíma er umsókn var móttekin.  Fjölskyldunefnd getur í undantekningartilvikum ákveðið að aðstoð skuli greidd lengra aftur í tímann, þó aldrei meira en 6 mánuði. 

 

 

II. Kafli.

Umsóknir um fjárhagsaðstoð

 

7. gr.

Umsókn og fylgigögn.

Umsókn skal vera á þar til gerðu eyðublaði undirrituð af umsækjanda.  Þar komi m.a. fram upplýsingar um fjölskyldustærð, tekjur, eignir, skuldir, atvinnu, húsnæðisaðstæður, lögheimili, ríkisfang og dvalarstað. 

Ef umsækjandi er ófær um að undirrita umsókn, skal umsóknin undirrituð af talsmanni hans.

 

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

1.  Staðfesting vinnumiðlunar ef umsækjandi er atvinnulaus að fullu eða hluta.  Umsækjandi í hlutastarfi skal óska eftir fullu starfi, nema sérstakar aðstæður mæli gegn því eins og veikindi eða sérstaklega erfiðar félagslegar aðstæður.  

Hafi umsækjandi ekki skráð sig hjá vinnumiðlun missir hann hlutfallslegan rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil.

Hafi umsækjandi ekki fengið að skrá sig á vinnumiðlun vegna þess að hann er ekki í virkri atvinnuleit á hann ekki rétt á fjárhagsaðstoð. 

Umsækjandi sem eru óvinnufær skal framvísa gildu vottorði sérfræðings með hverri umsókn.  Í sérstökum tilfellum og við endurnýjun umsóknar getur félagsráðgjafi aflað þessara gagna skriflega eða með símtali við sérfræðing með samþykki umsækjanda.

2.  Tekjuyfirlit, sem sýnir mánaðarlegar tekjur og gjöld umsækjenda. Staðfest afrit síðasta skattframtals, afrit launaseðla síðustu þriggja mánaða, yfirlit yfir bætur frá Tryggingastofnun ríkisins, barnabætur og afrit síðasta álagningaseðils.

3.  Áætlun sem er gerð í samvinnu við félagsráðgjafa með það að markmiði að vinna bug á aðsteðjandi vanda, hafi umsækjandi þegið fjárhagsaðstoð í 4 vikur.

 

Umsókn fellur úr gildi ef umbeðin gögn berast ekki innan tveggja vikna frá dagsetningu bréfs þar að lútandi.

 

8. gr.

Upplýsingar um fjárhag og tekjur umsækjenda

Umsækjandi skal boðaður í viðtal til félagsráðgjafa þar sem kannaðar eru félagslegar aðstæður. Veita skal umsækjanda leiðbeiningar um málsmeðferð umsóknar.  Ennfremur skulu þeir upplýstir  um rétt til aðstoðar sem þeir kunna að eiga annars staðar og ber þeim að nýta sér þann rétt.

 

 

III. Kafli

Réttur til fjárhagsaðstoðar

Framfærslukostnaður og mat á  fjárþörf.

 

9. gr.

Grunnfjárhæð

Framfærslugrunnur einstaklings 18 ára og eldri tekur mið af grunnfjárhæð kr. 144.865,-. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar er tengd neysluvísitölu og skal breytt 1. janúar ár hvert í samræmi við hana. Fjárhagsaðstoð til hjóna eða fólks í skráðri sambúð eða staðfestri samvist getur numið grunnaðstoð fyrir einstakling sem er margfölduð með 1,6 eða 231.785,- á mánuði sbr. fyrrgreint.

Mat á fjárhagsaðstoð er óháð því hvort barn/ börn búa á heimilinu. Undantekning er þegar umsækjandi hefur skertar barnabætur í kjölfar skilnaðar/sambúðarslita og skal þá tekið tillit til skerðingarinnar við mat á fjárþörf.

  Upphæð bóta 22. janúar  2009.

Uppfært samkvæmt vísitölu 1. jan 2015

 

10. gr.

Upplýsingar um tekjur

Allar tekjur umsækjanda/maka, í þeim mánuði sem sótt er um og mánuðinn á undan, aðrar en greiðslur vegna barna og húsaleigubætur/vaxtabætur, koma til frádráttar við ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar.  Mæðra- og feðralaun reiknast

umsækjanda til tekna.  Með tekjum er hér átt við allar tekjur einstaklings/maka sem ekki eru sérstaklega til framfærslu barna, þ.e. atvinnutekjur, allar skattskyldar tekjur Tryggingastofnunar ríkisins, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, leigutekjur o.s.frv.  Eigi umsækjandi rétt á atvinnuleysisbótum, skal reikna atvinnuleysisbætur honum til tekna, hvort sem hann hefur stimplað sig eða ekki, nema framvísað sé læknisvottorði.

Miða við heildartekjur áður en tekjuskattur hefur verið dreginn frá.

 

Húsaleigu- og vaxtabætur eru ekki taldar til tekna.  Gert er ráð fyrir að húsnæðiskostnaði verði fyrst og fremst mætt með greiðslu vaxta- og húsaleigubóta, en einnig er gert ráð fyrir honum í grunnfjárhæð

 

 

11. gr.

Meðlagsgreiðslur umsækjanda

Þegar umsækjandi er undir eða á viðmiðunarmörkum, er heimilt að taka tillit til meðlagsgreiðslna sem umsækjandi hefur greitt reglulega fram að þeim tíma að hann fær fjárhagsaðstoð.  Hér er átt við áfallandi meðlagsgreiðslur hverju sinni, en ekki uppsafnaðar meðlagsskuldir.  Það sama gildir um skatta.  Slíkar greiðslur skulu þó inntar af hendi beint og milliliðalaust af hálfu starfsmanna stofnunarinnar séu þær ekki innheimtar af öðrum.

 

12. gr.

Eignir umsækjanda og maka hans

Ef umsækjandi, maki hans eða sambýlisaðili eiga eignir sem nýst geta til framfærslu á hann ekki rétt á fjárhagsaðstoð.

 

13. gr.

Búseta hjá öðrum

Þegar umsækjandi býr í foreldrahúsum með eða án barns, hjá ættingjum eða öðrum, skal framfærslukostnaður metinn 50% af framfærslukostnaði.  Heimilt er að meta framfærslukostnað með hliðsjón af sannanlegum útgjöldum.

 

14. gr.

Sjálfstæðir atvinnurekendur

Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar geta sótt um fjárhagsaðstoð að því tilskyldu að þeir hafi hætt rekstri, þ.e. tilkynnt um lok reksturs til skattstjóra  og lagt inn virðisaukaskattsnúmer. Einnig þarf viðkomandi að skrá sig atvinnulausan á vinnumiðlun og skrá sig reglulega.

 

 

 

IV. Kafli

Heimildir vegna sérstakra aðstæðna

                                              

15. gr. 

Aðstoð skv. undirliðum A, B, og C  er alfarið bundin við þá sem hafa fengið eða átt rétt á fjárhagsaðstoð a.m.k. síðustu 3 mánuði. 

  

   A.  Fæðingarstyrkur sem nemur 50% af grunnaðstoð til einstaklings.

  

   B.  Fermingarstyrkur sem nemur 50% af grunnaðstoð til einstaklings.

 

   C.  Vasapeningar til vistmanna á stofnun þegar ekki er fyrir hendi réttur til annarra vasapeninga að hámarki sem nemur vasapeningum Tryggingastofnunar ríkisins.

 

   D.  Jólastyrkur sem nemur 25% af grunnaðstoð til umsækjanda sem hefur fengið eða átt rétt á fjárhagsaðstoð a.m.k síðustu 6 mánuði.

 

   E.  Útfararstyrkur þegar eignir eru ekki til staðar og ættingjar geta ekki séð um greiðslu kostnaðar.  Hámark styrks nemur kr. 160.000, enda liggi fyrir staðfesting stéttarfélags um að ekki sé réttur þar til staðar.

 

    F.  Styrkur/lán til heimilisstofnunar til þeirra sem eru að hefja sjálfstætt heimilishald í framhaldi af a.m.k tveggja ára dvöl á stofnun. Á ekki við um einstaklinga sem flytjast á sambýli.

Hámark upphæðar er kr. 80.000.- og greiðist þessi styrkur/lán  einu sinni til hvers umsækjanda.

  

   G.  Lán eða styrkur vegna fyrirframgreiðslu húsaleigu þegar tekjur undanfarna 3 mánuði hafa að meðaltali verið lægri en útreiknuð fjárþörf sbr. 9. gr. Þinglýstur samningur þarf að liggja fyrir og miða skal  leigufjárhæð i samræmi við leigu á almennum  markaði.

Hámark upphæðar fyrir einstakling 90.000,- og 130.000, fyrir hjón, sambúðarfólk, eða fólk í staðfestri sambúð og greiðist þessi styrkur einu sinni til hvers umsækjanda.

 

   H.  Heimilt er að veita einstaklingum sem hafa tekjur á eða undir viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðar miðað við fjölskyldustærð fjárstyrk til greiðslu nauðsynlegra viðtala hjá sérfræðingum, s.s. sálfræðingum, geðlæknum og félagsráðgjöfum, í eftirtöldum tilvikum sem lið í umfangsmeiri aðstoð og fyrirsjáanlegt að eigi sé hægt að veita   

þjónustuna innan fjölskyldudeildar eða á vegum heilbrigðisstofnunar.

 

   a)  Vegna einstaklinga sem hafa átt við mikla félagslega og /eða geðræna erfiðleika að stríða.

   b)  Vegna einstaklinga eða fjölskyldna sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum, s.s. vegna dauðsfalla, ofbeldis, slysa eða skilnaðar.   

 

        Hámark aðstoðar er kr. 55.000,- á ári.

 

   I.  Námskostnaður skv. sérstakri áætlun sem gerð er af starfsmönnum fjölskyldudeildar að svo miklu leyti sem sá

        kostnaður er ekki greiddur af öðrum.  Upphæð skal samþykkt af fjölskyldunefnd.

 

 

V. Kafli.

Málsmeðferð

 

16. gr.

Ákvörðunarvald

Ákvörðun um fjárhagsaðstoð taka eftirtaldir:

   1.  Fjölskyldunefnd.

   2.  Trúnaðarmálafundur fjölskyldudeildar fjölskyldusviðs. 

   3.  Rökstudd tillaga starfsmanns fjölskyldudeildar um afgreiðslu málsins skal lögð fyrir trúnaðarmálafund. Þar skal gerð grein fyrir forsendum og markmiðum fjárhagsaðstoðar. Ákvarðanir trúnaðarmálafundar sbr. fyrrgreint skulu lagðar fyrir fjölskyldunefnd til staðfestingar. 

Heimilt er þó að greiða út aðstoð sem er í samræmi við reglur, án staðfestingar fjölskyldunefndar, enda beri nauðsyn til að mati félagsmálastjóra eða yfirmanns fjölskyldudeildar.

Heimilt er að greiða fjárhagsaðstoð vikulega ef umsækjandi er í neyslu áfengis eða annarra vímuefna eða önnur rökstudd ástæða liggur til grundvallar.

 

17. gr.

Hlutverk fjölskyldunefndar

Hlutverk fjölskyldunefndar er:

   1.  Að gera tillögur að reglum um fjárhagsaðstoð og hafa eftirlit með því að eftir þeim sé farið. 

   2.  Að fjalla um umsóknir umfram staðfestar hámarksupphæðir þ.e. ef um er að ræða undanþágu frá reglum þessum.

   3.  Að fjalla um ákvarðanir trúnaðarmálafundar fjölskyldudeildar þegar umsækjandi áfrýjar til fjölskyldunefndar og staðfestir afgreiðslur trúnaðarmálafundar eftir því sem við á.

 

18. gr.

Rökstuðningur synjunar

Umsækjendum sem er synjað um fjárhagsaðstoð skal svarað skriflega, þar sem forsendur synjunar eru rökstuddar.  Jafnframt skal umsækjendum bent á málskotsrétt sinn.

 

19. gr.

Áfrýjanir

Ákvörðun trúnaðarmálafundar fjölskyldudeildar má skjóta til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar og skal það gert skriflega innan fjögurra vikna frá dagsetningu synjunarbréfs. 

Ákvörðun fjölskyldunefndar má skjóta til úrskurðanefndar félagsþjónustu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu.  Skal það gert skriflega innan fjögurra vikna frá því að viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun.

 

20. gr.

Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum

Málsgögn og trúnaðargögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti.

 

21. gr.

Rangar eða villandi upplýsingar

Rangar eða villandi upplýsingar sem leiða til þess að umsækjandi fái greiddar hærri bætur eða styrk en honum ber samkvæmt reglum þessum leiða til þess að hægt er að krefja viðkomandi um endurgreiðslu eftir almennum reglum um kröfurétt.

 

 

 

VI. Kafli

Greiðsla fjárhagsaðstoðar, frágangur mála og eftirlit

                                              

22. gr.

Greiðsluheimildir

Félagsmálastjóri eða yfirmaður fjölskyldudeildar gengur frá greiðsluheimild til skrifstofufulltrúa eða fjárreiðustjóra.

 

23. gr.

Trygging vegna lána

Lán kemur aðeins til útborgunar eftir að gengið hefur verið frá tryggingu í samvinnu við fjármálastjóra.  Kanna skal fjárhagsstöðu umsækjenda áður en mál eru afgreidd.  Að öðru jöfnu skal ekki veita ný lán nema staðið hafi verið í skilum vegna eldri lána skv. greiðslu samkomulagi eða gerð grein fyrir greiðsludrætti á fullnægjandi hátt. 

 

24. gr.

Gildistaka

Reglur þessar öðlast þegar gildi.  Jafnframt eru felldar úr gildi reglur frá 2002.

 

 

Samþykkt  í hreppsnefnd Kjósarhrepps 5. mars 2009.