Kjósarhreppur - Myndir

REGLUR UM LIÐVEISLU Í KJÓSARHREPPI

 

I. Kafli

Markmið, hlutverk og skipulag liðveislu

 

1.      gr.

Markmið liðveislu

Markmið liðveislu er að efla viðkomandi til sjálfshjálpar, veita honum/henni persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

 

2.      gr.

Réttur til liðveislu

Heimilt er að veita þeim liðveislu þeim sem eru fatlaðir sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra, sem búa utan stofnana og sambýla og hafa náð 6 ára aldri. Liggja skal fyrir greining frá Greiningarstöð ríkisins, Svæðisskrifstofu fatlaðra, geðlæknum eða öðrum sérfræðingum eftir því sem við á.

 

3.      gr.

Stjórn og yfirumsjón

Félagsmálanefnd fer með stjórn liðveislu á vegum Kjósarhrepps. Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar annast mat á þjónustuþörf samkvæmt samningi Kjósarhrepps og bæjarstjórnar Mosfellsbæjar dags. mars 2008

 

4.      gr.

Samþætt þjónusta

Liðveisla er hluti af samþættri þjónustu við fatlaða á vegum félagsmálanefndar Kjósarhrepps.  Kjósarhreppur sér um ráðningu starfsmanna, fræðslu og þjálfun þeimtil handa, fer með daglega stjórn á starfseminni og veitir liðveitendum ráðgjöf. Félagsráðgjafi fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar leggur hann mat á þjónustuþörf og ákvarðar um þjónustu innan ramma gildandi reglna, sem félagsmálanefnd hefur staðfest.

 

Ákvarðanir um þjónustu og fyrirkomulag eru settar í þjónustusamning sem er undirritaður af þjónustuþega og liðveitenda.

 

 

 

II. Kafli

Framkvæmd þjónustunnar

 

5.      gr.

Umsókn um liðveislu

Umsókn um liðveislu skal vera skrifleg eða rafræn, sem hægt er að nálgast á heimsíðu Mosfellsbæjar(www.mos.is). Félagsráðgjafi metur þjónustuþörf umsækjanda. Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda svo og maka ef það á við. Upplýsingar sem óskað er eftir eru m.a. um persónulegar aðstæður og lögheimili. Þá skal umsækjandi jafnframt leggja fram vottorð sérfræðings sem staðfestir þörf umsækjanda fyrir þjónustuna. Í vottorðinu skal koma fram eðli fötlunar sbr. 2. gr. þessara reglna. Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um fyrir sína hönd.

Í sérstökum tilfellum og við endurnýjun umsóknar getur félagsráðgjafi aflað þessara gagna skriflega eða með símatali við sérfræðing með samþykki umsækjanda.

 

6.      gr.

Skilgreining á fötlun og þjónustu

Félagsráðgjafi sem hefur umsjón með liðveislu metur þörf fyrir liðveislu á grundvelli umsóknar. Liðveisla samkvæmt reglum þessum er tvenns konar:

1.      Mikil fötlun, það er að segja einstaklingur sem er alfarið háður hjálp annarra og skal liðveisla vera  16-20 klst. á mánuði.

2.      Minni fötlun og skal liðveisla vera mest 10-14 klst. á mánuði.

 

7.      gr.

Tímabil samþykktar

Samþykktir um liðveislu skulu vera tímabundnar og færðar til bókar. Fyrsta samþykkt skal að jafnaði vera til 3 mánaða.  Þá skal umsókn metin að nýju og framlengd, ef ástæða þykir til. Endurnýjaðar samþykktir skulu að hámarki vera til 6 mánaða. Þó skal heimilt að ákveða liðveislu til 9 mánaða, ef liðveislan er tengd annarri tímabundinni þjónustu svo sem skólavist.

 

8.      gr.

Kostnaður vegna liðveislu

Ekki er innheimt gjald fyrir liðveislu. Þjónustuþegi greiðir þó sjálfur eigin útlagðan kostnað.

 

 

III. Kafli

Málsmeðferð, málsskot og gildistími reglna

 

9.gr.

Málsmeðferð og málskot

Málsmeðferð skv. reglum þessum fer að ákvæðum málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

 

10. gr.

Rökstuðningur synjunar

Ef umsókn er synjað fær umsækjandi skriflegar upplýsingar þar sem forsendur synjunar eru rökstuddar.

 

 

11. gr.

Álitsumleitan

Í samræmi við 3.gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 hefur ráðuneytið yfirstjórn í málefnum fatlaðra. Umsækjandi sem er ósáttur við ákvörðun félagsmálanefndar getur því leitað álits ráðuneytisins

 

12. gr.

Gildistími

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðra sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.